Privacy Policy

1. ไม่นำรูปภาพ ประวัติข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปเผยแพร่ก่อนได้รับการอนุญาต

2. ไม่นำข้อมูลปัญหาผิวของลูกค้าไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น

3. ลูกค้าไม่สามารถขอข้อมูลของลูกค้าท่านอื่น ทั้งประวัติ และรายละเอียดการซื้อสินค้า ก่อนได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นเท่านั้น